Další projekty

19.01.2023

STRÁNKA JE V ÚPRAVĚ

Chystáme několik dalších projektů, pro které hledáme financování. Například:
> SM Smíšek - senior. Cvičení pode MUDr. Richarda smíška pro posílení spirální stabilizace páteře. Cvičení  je  aktuálně realizováno za standardní poplatky. Rádi bychom vytvořili další lekce cenově přístupné seniorům, což se bez dotace neobejde. Pokračování zde... Cvičení aktuálně probíhá v prostorách multifunkčního sálu v Jezuitské ulici.

> Mezigenerační setkávání pro děti, mládež a seniory s programem od společného tvoření s malými dětmi po pomoc s mobilními telefony a tablety od mládežníků.

> Aktivity pro správné využití volného času dětí a mládeže.

> Edukační činnost dětí, mládeže i rodičů ve smyslu škodlivosti nadužívání sociálních sítí a nadměrného trávení času na internetu, u PC, mobilních telefonů, tabletů a herních zařízení.

> Aplikované kariérové poradenství - pomoc s profesním uplatněním osobám 55+ a rodičům na rodičovských dovolených při návratu do pracovního procesu.
Po letech strávených doma mají často pocit, že umí jen rodit děti. Jejich dovednosti již jen ze zajištění fungování rodin jsou nemalé, proto si klademe za cíl pomoci jim v návratu do zaměstnání. Podobně cílíme na osoby 55+, kteří hledají nové pracovní místo. 

Jak na to?

  • Individuálním přístupem, posilováním osobnostních předpokladů, sebejistoty a rozvojem sebeprezentačních dovedností s video tréninkem.
  • Praktickým aplikovaným způsobem, například nácvikem vstupních pohovorů v modelových situacích s video tréninkem.
  • Pomoc při sepsáním kvalitního životopisu a motivačního dopisu.
  • Pomocí a podporou při samotném vyhledávání volných pracovních pozic na portálech k tomu určených, jejich filtrování, vytvoření profilu na LinkedIn, nastavení vhodného obsahu a další. 

> Základní psychologická podpora a poradenství osobám se zhoršenou psychickou kondicí. Aktivity zaměřené na zlepšení psychosociální kondice, snížení a prevence sociálně patologických jevů ve společnosti s dopadem především na region Litoměřicko. 
Psychologických odborníků je nedostatek a čekací lhůty značně dlouhé. Současně psychosociální kondice je u mnoha, včetně mladých lidí, ve zhoršeném stavu. Statisticky je doložen zvýšený nárůst depresí, úzkostí i suicidálních tendencí. Proto přicházíme s touto službou, při které můžeme naše psychologické a psychosociální znalosti a dovednosti získané jak studiem na Vysoké škole aplikované psychologie, tak v rámci MBA studia pro pedagogy a pomáhající profese, dalších akreditovaných kurzů i v návaznosti na psychosociální výcvik. Viz podrobnější informace u našich v sekci Náš tým jednotlivé u zakládajících členů https://www.nativitas.cz/nas-tym/ a našeho multidisciplinárního týmu externích konzultantů a dobrovolníků s odbornými zkušenostmi z praxe.

Také pro tuto službu bychom rádi sehnali finanční podporu, aby jí bylo možno nabídnout i těm, kteří si úhradu nemohou dovolit, například studentům, matkám samoživitelkám a dalším potřebným.

> VTI videotrénink interakcí. Je možné využít jednak jako formu intervenční a terapeutické práce při komplikacích v komunikaci. Používá při problémových situacích v rodinách kde rodiče nebo pěstouni mají obtíže při vedení dětí. Je možné ji využít také při při komunikačních překážkách v rámci partnerských vztahů a pro osobní a profesní rozvoj například v rámci nácviku sebeprezentace. Metoda umožňuje podívat se na situace "zvenku". Cílem je rozvoj sociálních dovedností, zlepšování verbální, neverbální a paraverbální komunikace. Vše způsobem podáváním pozitivní zpětné vazby na situace v rámci rozboru videozáznamu.

Pomoc obětem lehkého domácího násilí. které neřeší orgány činné v tr. řízení.

> Kurs sebeobrany pro ženy a seniory.

> Odvoz seniorů po Litoměřicích na poštu, úřady ap., koordinátor + aplikace s možností objednání. 

> Pomoc seniorů při jednání s úřady - doprovod. 

> Workshopy a semináře pro děti, mládež, rodiče a další zájemce například na témata rizika sociálních sítí, zdravá komunikace, sociální patologie, astrologie, astropsychologie a numerologie, rodinné kořeny, transgenerační přenosy a mnohá další.

Rozvíjíme školu spolu - program pro ředitele a vedoucí pracovníky škol. Projekt běží v Praze, rádi bychom ho přenesli i do našeho regionu. Leadership program Rozvíjíme školu spolu je tady proto, abyste na všechno nebyli sami. Abyste nemuseli stále hasit aktuální problémy, ale měli dlouhodobou strategii. Abyste se stali silnými leadery, kteří dokáží stmelovat pedagogický sbor a vedou ke společné vizi.

Vše bychom rádi zpřístupnili i těm, pro které je úhrada běžných cen za takové aktivity příliš ekonomicky zatěžující.

Máte tip na projekt který by byl potřebný? Napište nám prosím e-mail na nativitas.ltm@gmail.com nebo využijte jednoduchý formulář níže.

Vytvořte si webové stránky zdarma!