Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

IVPP s.r.o. - Integrované vzdělávání pomahájících profesí, jednatelka společnosti, pedagožka. 

SOMEPO s.r.o. - sociální, mediační a poradenské služby se zaměřením zejména na mezilidské vztahy, vztahování se k sobě a druhým lidem. Zakladatelka a jednatelka společnosti. 


Psychoterapeutka, psycholožka, vysokoškolská pedagožka, lektorka vzdělávání akreditovaných školení a výcviků – MPSV, MŠMT. Specializace sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika (etopedie), forenzní psychologie. 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Vzdělávací centrum ČR Střední Čechy. 

PF TU Liberec, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Katedra primárního vzdělávání - vedení a oponentura bakalářských

Sociální služby

 • Odborné poradenství, supervize na pracovištích se zaměřením na problematiku oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pěstounských rodin, dětských domovů a výchovných ústavů.
 • Odborné poradenství a supervize v rezidenčních sociálních službách.

Mediace

 • Mediační setkání ve věci úpravy poměrů v rodině, výchova a výživa dítěte, naplňování potřeb dítěte. 
 • Konflikty týkající se mezilidských vztahů v rodině i na pracovišti.

Poradenství 

 • Poradenství v oblasti mezilidských vztahů v rámci rodiny, pracoviště, sousedských vztahů. 
 • Možnosti řešení výchovných problémů s dětmi a poradenství v oblasti vězeňství a alternativních trestů.

Akreditované kurzy MPSV

 • Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace. 
 • Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny. 
 • Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí. 
 • Problematika závislosti jako sebepoškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce. 
 • Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci. 
 • Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení. 
 • Traumatizace dítěte konfliktem v rodině a možnosti sociální intervence. 
 • Poradenství a intervenční možnosti v práci s rodinou sociálního pracovníka. 
 • Motivační rozhovory v komplexu užití v sociální práci. 
 • Rodina v nároku separačně-vývojových změn a možnosti účinné prevence. 
 • Poruchy osobnosti, psychiatrické diagnózy dětí a dospělých. 

Více informací zde... 

Akreditované kurzy MŠMT

 • Porucha chování u dětí a možné psychiatrické diagnózy u dětí a adolescentů. 
 • Šikana na ZŠ a SŠ – diagnostika, intervence, prevence. 
 • Únava a příznaky syndromu vyhoření u pedagogů a výchovných pracovníků. 
 • Pedagogicko-socializační proces = výchova k lidství. 
 • Sebepoškozování jako specifická forma neverbální komunikace. 
 • Psychosociální situace v praktickém užití v pedagogickém a komplexně výchovném prostředí.

Více informací zde...

Vytvořte si webové stránky zdarma!